« Mémoires de pierres
les gravures rupestres de Cerdagne et d’ailleurs»


Durée : du 13 avril au 30 novembre 2019

Cette exposition, qui s'inscrit dans un partenariat entre le service régional de l'archéologie/DRAC Occitanie et le château-musée de Bélesta, valorise les résultats des travaux scientifiques des archéologues, notamment ceux du service régional de l'archéologie et du centre national de préhistoire (Ministère de la Culture), qui ont mené pendant 8 ans un « programme d'étude pour la conservation des gravures rupestres de Cerdagne et données archéologiques associées ».

L'exposition met en lumière l’exceptionnel ensemble de gravures rupestres du territoire montagneux des Pyrénées-Orientales (France). Ces oeuvres ont été gravées de la Préhistoire à nos jours, avec certaines périodes mieux représentées que d’autres, comme le Second Age du Fer (avec le plus grand corpus d’écritures ibères connu de cette culture) et l’époque médiévale (avec des personnages et leurs équipements militaires). Tous ces signes sont tour à tour figuratifs, symboliques, sacrés, prosaïques, comiques, prophylactiques… mais jamais simplement décoratifs. Ils sont la mémoire de la fréquentation et du passage des hommes dans les montagnes pyrénéennes.

D’autres lieux emblématiques des gravures rupestres du sud de la France sont aussi évoqués comme Olargues.

Un éclairage particulier est aussi fait sur le travail des archéologues, les techniques de gravures selon les périodes et un essai d'interprétation de ces signes.

“Memòrias de pedres
Els gravats rupestres de la Cerdanya i d’altres llocs”


Durada : del 13 d’abril al 30 de novembre de 2019

Aquesta exposició emmarcada en un partenariat entre el Servei Regional de l’Arqueologia/DRAC Occitània i el Castell-Museu de Bellestar, valoritza els resultats dels treballs científics dels arqueòlegs, especialment els del Servei Regional d’Arqueologia i del Centre Nacional de Prehistòria (Ministeri de la Cultura) que han dut a terme un “ programa d’estudi per a la conservació dels gravats rupestres de la Cerdanya i dades arqueològiques associades”.

L’exposició posa de relleu un conjunt excepcional de gravats rupestres del territori muntanyenc de la Catalunya del Nord (Pirineus Orientals-França). Les obres han estat gravades a partir de de la Prehistòria fins a dies d’avui amb períodes més aprofundits que d’altres, com ara l’Edat de Ferro (amb el més gran corpus d’escriptures ibèriques conegudes d’aquesta cultura) i de l’època medieval (amb personatges i el seu equipament militar). Aquests signes són a la vegada figuratius, simbòlics, sagrats, prosaics, còmics, profilàctics... però poc tenen a veure amb una vocació decorativa senzilla... Són la memòria de la freqüentació i del pas dels homes a les muntanyes pirinenques.

Es fa una evocació d’altres llocs emblemàtics de gravats rupestres del sud de França com Olargues.

Es té una mirada molt particular sobre el treball realitzat pels arqueòlegs, les tècniques de gravat segons el període i es realitza un assaig d’interpretació d’aquests signes.